GhIPSS راه اندازی کد QR جهانی و سیستم عامل های پرداخت پروکسی – Telecompaper

GhIPSS راه اندازی کد QR جهانی و سیستم عامل های پرداخت پروکسی - Telecompaper

GhIPSS راه اندازی کد QR جهانی و سیستم عامل های پرداخت پروکسی – Telecompaper

GhipsS از راه دور کدهای QR جهانی و سیستم عامل های پرداخت پراکسی را راه اندازی کرد